2007 Fred Nyberg, Inst f farmaceutisk biovetenskap

Fred Nyberg

Efter några lärartjänster i Sverige, men också i utvecklingsländer, disputerade Fred Nyberg inom naturvetenskaplig biokemi på en avhandling om prolaktin och tillväxthormon. I mer än 25 år har han verkat i farmaceutiska fakultetens farmakologimiljö, nu vid institutionen för farmaceutiska biovetenskap, där har även under många år varit prefekt. Sedan ett år är han dekanus vid farmaceutiska fakulteten. Han har innehaft rådstjänster och fick 1993 MFRs professur i biologisk beroendeforskning. Fred Nyberg är medlem i många vetenskapliga societeter och editorial board för flera tidskrifter. Han har haft åtskilliga internationella uppdrag som sakkunnig och är även internationellt en flitigt anlitad föreläsare.
Fred Nyberg har en betydande bredd i sin forskning och har publicerat över 300 vetenskapliga artiklar. Utgående från sin gedigna kunskap i peptidkemi och proteinrening har Fred Nyberg utvecklat nationella och internationella samarbeten med flera grundvetenskapliga och kliniska discipliner och har arbetat med t.ex. kroniska smärttillstånd, psykiatriska sjukdomar och alltmera med frågor runt drogberoende. Inom detta område har han en betydande forskargrupp som arbetar med att utreda mekanismer för anabola steroiders och tillväxthormons påverkan på hjärnan samt neuropeptiders roll när det gäller att styra neuronala signalvägar för smärta och utveckling av drogberoende.  Han har dessutom visat ett gediget samhällsengagemang genom samarbeten med polis och rättsväsenden samt med sociala myndigheter. Sedan 2002 sitter han i regeringens råd som samordnare av narkotikaforskning och nyligen utsågs han att ingå i kriminalvårdens forskningsråd. År 2005 erhöll han Sigillum Magnum-medaljen vid universitetet i Bologna för sin forskning kring neuropeptider.

Senast uppdaterad: 2023-08-10