2005 Leif Andersson, Inst f medicinsk biokemi och mikrobiologi, UU samt Inst f husdjursgenetik, SLU

Leif AnderssonLeif Andersson har under ca. 25 år studerat genetik och molekylär genetik med husdjur som modellsystem. Han disputerade 1984 vid SLU och blev professor vid SLU 1992. Förutom åren 1990-1994 då Leif Andersson var verksam vid Genetikcentrum, SLU, har han sedan mitten av 1980-talet haft sin verksamhet förlagd till BMC. Sedan 2003 är Leif Andersson gästprofessor vid Uppsala universitet tillika professor vid SLU.

Leif Anderssons studier är världsledande och hans banbrytande upptäckter har visat hur kraftfull husdjursgenetiken är för förståelsen av både enkla och komplexa egenskaper. Hans forskningsverksamhet har kraftigt bidragit till ökad förståelse av geners betydelse för en rad viktiga egenskaper som muskeltillväxt, fettansättning och glykogenmetabolism. Även inom beteendevetenskap, immungenetik och pälsfärgsgenetik har Leif Anderssons forskningsbidrag varit banbrytande. Identifiering av genmutationer har också bidragit till kunskap som kan användas vid behandling av sjukdom och utvecklandet av genetisk diagnostik av våra husdjur.

Leif Anderssons forskningsinsats har med stor genomslagskraft visat på genetikens betydelse för såväl avel av friskare husdjur samt för humanmedicinsk och veterinärmedicinsk forskning och utveckling. De grundläggande fynd som hans forskning bidragit till spänner sammantaget över många biologiska och medicinska discipliner.

Senast uppdaterad: 2023-08-10