Historieskåp

Historieskåpen är placerade i A-linjen plan 1.

Montrarna är producerade i samarbete med BMCs dåvarande administration, snickeri, forskningsverkstad och fotoavdelning. Den grupp som var ansvariga för monterprojektet bestod av Anders Lundgren, Björn Boström, Ulla Uhlin, Bror Strandberg, Lars Oreland, Örjan Zetterqvist, Göran Magnusson och Anders Boulonger (ansvarig formgivare) med Staffan Eriksson som koordinator.

Anatomiska undervisningsmaterial

Montrar med ett flertal anatomiska föremål som använts i undervisningen finns i korridoren i A1.

Läkemedelsutveckling

Skåpet i A5 handlar om läkemedelsutveckling och tar som utgångspunkt Carl von Linné och Jöns Jakob Berzelius och deras banbrytande verksamhet inom botanik, medicin och kemi. Sedan presenteras en kort historik om farmakologins, och farmacins etablering och utveckling i Sverige och Uppsala med presentationer av ledande gestalter som Ernst Barany, Robert Fristedt, Carl Petter Thunberg och Carl Gustav Mosander.
Ett exempel på utvecklingen av det idag mycket använda ögonläkemedlet Xalatan presenteras också.
Ansvarig för montern är Lars Oreland inst för Farmakologi, Uppsala Universitet.

Strukturbiologi

Skåpet i A7 beskriver utvecklingen av strukturbiologin, där forskare vid BMC intagit en central position. Här görs en genomgång av principerna för röntgenkristallografisk strukturbestämning av proteiner, nukleinsyror och viruspartiklar. Speciellt belyses datainsamling och strukturtolkning förr och nu. En röntgenprecessionskamera finns utställd, och exempel från aktuella struktur-forskningsprojekt presenteras. Montern är producerad av sektionen för strukturbiologi vid Uppsala Universitet (ICM) och SLU (MBV). Koordinatorer: Bror Strandberg och Ulla Uhlin. Text och form: Ulla Uhlin och Anders Boulonger.
Komplement till denna strukturbiologimonter finns i form av fysiska modeller av alkoholdehydrogenas (A11) och satellit-tobaksnekrosvirus (A9) samt ljusbilder av ett flertal molekylmodeller (C11).

Proteinkemi

Skåpet i A8 beskriver den tidiga proteinkemin i Sverige med nobelpristagarna The Svedberg och Arne Tiselius i fokus. Genom kopior men också original av forskningsmaterial från dessa två forskare belyses den tidiga utvecklingen av metoder för att studera kolloida partiklar och proteiner med ultracentrifugering och elektrofores. Syftet är att påvisa startpunkten för den verksamhet som senare kom att göra Uppsala till ett världscenter för biologisk separationsforskning.
Ansvarig för montern är Docent Anders Lundgren, Inst. för idé- och Lärdomshistoria, Uppsala universitet och Uppsala universitets arkiv har lånat ut material till montern.

Från grundforskning till tillämpning

Montern i A9 beskriver tre BMC-anknutna projekt och avser att ge exempel på samband mellan grundforskning och tillämpning. Det första handlar om hyaluronan. Forskningen kring dess fysikaliska kemi har kunnat utnyttjas vid utvecklingen av Pharmacias ögonkirurgiprodukt Healon. Det andra projektet gäller antikoagulationsmedlet heparin. Omfattande studierna av dess struktur och dess interaktion med antitrombin har lett fram till lågmolekylärt heparin (Fragmin). Det tredje projektet gäller tillväxtfaktorn PDGF ("Platelet-Derived Growth Factor"). Fyndet att PDGF är homologt med en cancergenprodukt kom att bli en viktig anledning till att en gren av Ludwiginstitutet för cancerforskning förlades till Uppsala och BMC. Kunskapen om PDGF och PDGF-receptorer har på annat håll utnyttjats vid utveckling av läkemedel, t ex Glivec, som används vid vissa tumörsjukdomar. Ansvarig för montern är professor Lena Kjellén.

Senast uppdaterad: 2023-08-10