BMC:s grundare - Karl Johan Öbrink

Karl Johan Öbrink föddes 1918 i Tierp, blev student i Uppsala 1938 och skrevs in vid medicinska fakulteten som han blev trogen hela sitt verksamma liv. Han dog 1998.

Karl Johan Öbrink tillhörde den första generationen av forskningsintresserade medicinare som drogs till den framstående medicinske kemisten och fysiologiprofessorn Torsten Teorell. Öbrink fortsatte Teorells magsaftsforskning och disputerade 1948 på en avhandling om hur utsöndring av magsaft kan regleras. Han fortsatte tillsammans med yngre medarbetare detta forskningsfält och de i början av 1970-talet påbörjade försöken med isolerade magsaftkörtlar ledde till en internationellt mycket använd metod vid framtagning av nya mediciner mot magsår.

Karl Johan Öbrinks intresse för forskningsorganisatoriska frågor och hans ledarförmåga länkade honom tidigt in i institutionens och fakultetens administration. Sin verkligt stora uppgift fick Öbrink som ansvarig för genomförandet av byggnationen av BMC under 1960- och 1970-talen. Hit förlades medicinska fakultetens prekliniska ämnen, men även Uppsala universitets nybildade farmaceutiska fakultet och Sveriges lantbruksuniversitets veterinärmedicinska fakultet varav de två senare hitflyttade från Stockholm efter ingående diskussioner och på förslag av dåvarande rektor Torgny Segerstedt. Öbrink verkade även som BMCs förste föreståndare fram till sin pensionering 1984.

Försöksdjursverksamheten var ett starkt intresse hos Karl Johan Öbrink med en strävan att åstadkomma en god djurhållning som en gemensam resurs. Hans insatser härvidlag kom att initiera normer för framtiden.

Som erkänsla för insatserna vid tillkomsten av BMC belönades Karl Johan Öbrink med hedersdoktorat vid både farmaceutiska och veterinärmedicinska fakulteten.

Senast uppdaterad: 2023-08-10