Universitetets internpost.

2020-04-21

Avdelningschefen för Gemensam service har fattat beslut om att tidigarelägga sommarrutinen för hämtning av universitetets internpost. Som Ni vet nedgår hämtningsfrekvensen under sommaren till att omfatta hämtning två gånger i veckan – tisdagar och torsdagar. Motivbilden för beslutet ligger främst i att mängden internpost synnerligen minskat i mängd. Beslutet gagnar också de medarbetare som arbetar med inhämtningen då det begränsar behovet av rörlighet och besök av annan verksamhet. Beslutet kan komma att återkallas om situationen kring Coronaläget förändras och verksamheten innan sommaren mera återgår till det normala. Nuvarande bedömning är dock att sommarrutinen kring internposthämtning tidigast upphör i slutet av augusti.  

I det fall något campusområde har synnerligen brådskande internpost hänvisas aktuellt campusområde att frakta posten via egen försorg till mottagande campusområde alternativ söka kontakt med Fastighetsservice på Segerstedthuset för stöd i ärendet. 

Beslutet är förankrat med universitetets Ekonomiavdelning och dess HR-avdelning.