Faropiktogram

Faropiktigrammen är den nya typen av märkning som används till att märka upp emballage eller tillfälliga behållare med kemikalier för att beskriva ämnet eller blandningens inneboende egenskaper och risk med dessa.

Faropiktogrammen har ersatt Farosymboler sedan 1 Juni 2015 för märkning av kemikalier. Endast redan inköpta emballage får därefter vara märkta med farosymboler.

Faropiktogrammen som varnar för kemiska risker är ALLTID utformade med röda symboler på vit botten.

Faropiktogrammen får INTE användas för märkning av förvaringsutrymmen av kemikalier.

I vissa fall kan klassificeringsförordningens faropiktogram vara ersatta av varningseti­ketter för farligt gods. Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB ).

Faropiktogrammen kan laddas ner för fri användning från FN:s webbsida för GHS.