Radioaktivt avfall


Radioaktivt avfall - avfallshantering

Regler för omhändertagande av icke kärnenergianknutet radioaktivt avfall
Radioaktivt avfall som uppfyller kraven i  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om icke kärnenergianknutet radioaktivt avfall kan tas om hand i avfallsförbränningsanläggningen.
Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor.

Emballage
Radioaktivt avfall skall vara emballerat i riskavfallslådor (med invändig väl försluten plastpåse). Lägg absorptionsmedel i botten innan du börjar fylla på lådan. Fyll ej förpackningen längre upp än markeringen inuti lådan. För journal över hur mycket aktivitet som läggs i lådan.

Märkning
Klistra på en gul etikett för ”Radioaktivt avfall” på riskavfalls lådan. Etiketter kan fås från strålskyddskemist Sviatlana Yahorava.
Av etiketten ”Radioaktivt avfall” skall följande information framgå:

  • varselsymbol för joniserande strålning;
  • uppgift om avsändare/kontaktperson och telefonnummer;
  • uppgift om i förpackningen radionuklid och aktivitet;
  • uppgift om att ytdosraten vid angivet datum (Avklingas till ytdosraten ej överstiger 5 µSv/h);
  • identitetsnummer (organisationsenhetsnummer och förpackningens löpnummer).

Begränsning/aktivitetsmängd och ytdosrat

Aktivitetsmängden i varje enskild avfallsförpackning får vid avlämningstillfället högst uppgå till motsvarande 1 Lmin (SSMFS 2018:1 och SSMFS 2018:3).
Om avfallsförpackningen innehåller mer än 1 Lmin ska aktivitetsinnehållet uttryckt i antal kBq, anges. Avläs lathunden för sönderfall och placera förpackningen i den avfallskorg som motsvarar tidpunkten då aktiviteten är mindre än 1 Lmin.
Om aktivitetsinnehållet är mindre än 1 Lmin kan istället den gula etikettens text ”(≤ 1 Lmin)” inringas tydligt.
Avfallsförpackningen skall därutöver inte förses med någon annan märkning av avfallslämnaren.
Avlämnaren av avfall svarar för att innehållet är det angivna.
Leverans till BMCs avfallsrum för radioaktivt avfall (C6:023b) får, om inte annat avtalats, sker, Tisdagar 15:00 – 15:30.
Regler för omhändertagande av vätskescintillationsavfall
Radioaktivt avfall i form av vätskescintillationslösningar som ingår i avtalade leveranser avseende direktbeskickning till brännugn, skall uppfylla följande:
Emballage
Avfallet skall vara emballerat i så kallad riskavfallslåda (med invändig plastpåse).
Brandfarliga vätskescintillationslösningar skall vara förpackade i mindre plastflaskor uppgående till en sammanlagd volym av högst 1 liter per riskavfallskartong.
Av icke brandfarliga vätskescintillationslösningar får högst 5 liter förpackas per riskavfallskartong.
Tillsätt alltid absorptionsmedel i botten av riskavfallskartongen och gärna kring flaskorna.
Märkning
Samma märkning som för övrigt radioaktivt avfall.


Radioaktivt biologiskt avfall

För radioaktivt BIOLOGISKT AVFALL se universitetets hemsida om radioaktivt avfall samt BMC:s "MINNESLISTA OCH REGLER FÖR INLÄMNING AV BIOLOGISKT AVFALL I FRYSRUM C8:003b", svenska/engelska pdf).
Avfallslådorna med det radioaktiva biologiska avfallet placeras i vagnarna till VÄNSTER i rum C8:003b. Radioaktivt biologiskt avfall som överstiger 1 Lmin skall placeras i vagnen med stålväggar för avklingning. Observera! Läs noga väggskyltarna!

Se BMCs sidor om radioaktivt avfall.

UU om radioaktivt avfall.

Sidkontroll 2018-12-04