Plastförpackningar

Se först UU om plast.

Mjuka och hårda plastförpackningar läggs i kärl för plastförpackningar i institutionens miljöstation eller källsorteringscentralen i D0:0.

- Förpackningar skall vara tömda och väl rengjorda.
- Avlägsna all varningsmärkning på lämpligt sätt.
- Det är absolut förbjudet att ställa någonting på golvet i avfallsrummen.
- Överfyll aldrig kärlen i avfallsrummen.
- Är ett kärl fullt måste man använda ett annat.

Förpackningar med varningssymbolerna för "Akut toxicitet" ("Dödskallen"), "Miljöfarligt" ("Döda fisken och trädet") eller "Allvarlig hälsofara" ("Exploderande lungan") får inte återvinnas utan skall hanteras som kemikalieavfall.

Plast med påtagliga/märkbara mängder kemikalier skall hanteras som kemikalieavfall och plast kontaminerat med smittförande ämnen skall hanteras som smittförande avfall.

Frigolit

Övrigt plastavfall eller plastförpackningar av frigolit läggs i kärlet för plastförpackningar i Källsorteringscentralen D0:0.
Krympplast, plastsäckar, plastband och annat längre plastmaterial läggs i uppstälda rullburar i Källsorteringscentralen D0:0.


Se gärna FTIABs film om plastförpackningar.

Sidkontroll 2020-02-24