Övrigt laboratorieavfall

Först se UU om laboratorierelaterat material.

Rutin vid avflyttning och tomställning av lokaler på BMC.

Se Medarbetarportalen för rutin.

Antibiotikainnehållande avfall

Se:

  1. Antibiotika - https://mp.uu.se/web/info/stod/miljo/avfallshantering/antibiotika
  2. Läkemedel - https://mp.uu.se/web/info/stod/miljo/avfallshantering/lakemedel
  3. Avfallshantering vid universitetet - https://mp.uu.se/web/info/stod/miljo/avfallshantering
  4. Uppsala vattens riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten - https://www.uppsalavatten.se/sv/foretag/vatten-och-avlopp/avloppsvatten/riktlinjer-for-utslapp/

För rutiner kring sortering, klassificering, emballering, märkning, etikettering samt transportdokumentering vänligen rådfråga Mikael Olsson.


Hantering av avfall innehållande Etidiumbromid, Gelred, Agaros och Akrylamid

Koncentrat eller stamlösningar av dessa hanteras som kemikalieavfall.

Geler innehållande låga halter packas i plastpåse och läggs
tillsammans med kontaminerade pipettspetsar, handskar, servetter, underläggspapper etc
i en riskavfallskartong och hanteras som skärande/stickande typ 2-kemiskt kontaminerat.
Märk riskavfallskartongen "Övrigt riskavfall" samt markera rutan "Skärande och stickande avfall".
 
Buffertlösningar och infärgningsbad med etidiumbromid kan behandlas så att koncentrationen etidiumbromid reduceras innan lösningen får tömmas i avloppet.
Det finns flera produkter för behandling av etidiumbromidlösningar hos leverantörerna.

För rutiner kring sortering, klassificering, emballering, märkning, etikettering samt transportdokumentering vänligen rådfråga Mikael Olsson.

Kylklampar

Enligt Uppsala kommuns sorteringsanvisningar skall rengjorda kylklampar hanteras som brännbar fraktion och läggas i kärl för brännbart hushållsavfall.

I vårt fall på BMC, med de mängder av kylklampar som uppstår och därför den vikten kylklamparna utgör av den brännbara fraktionen, kan dessa inte hanteras av lokalvården och därför måste respektive verksamhet själva lägga kylklamparna i lämplig låda/kartong och placera den på komprimeringsbandet i D0:0.

Narkotikaklassade kemikalier

Avyttras i samråd med BMCs miljökemist Mikael Olsson.

Sidkontroll 2020-05-12