Metallavfall

Först se UU om metall.

Förpackningar
Läggs i kärl för metallförpackningar i institutionens miljöstation eller källsorteringscentralen i D0:0.
Se karta

- Förpackningar skall vara tömda och väl rengjorda.
- Avlägsna all varningsmärkning på lämpligt sätt.
- Det är absolut förbjudet att ställa någonting på golvet i avfallsrummen.
- Överfyll aldrig kärlen i avfallsrummen.
- Är ett kärl fullt måste man använda annat kärl.

Förpackningar med varningssymbolerna för "Akut toxicitet" ("Dödskallen"), "Miljöfarligt" ("Döda fisken och trädet") eller "Allvarlig hälsofara" ("Exploderande lungan") får inte återvinnas utan skall hanteras som kemikalieavfall.

Icke punkterade gasbehållare av typen Fireboy eller Primus Campingkök ska ovillkorligen hanteras som kemikalieavfall.
(PUNKTERA INTE GASBEHÅLLARNA!)


Se även om "Förpackningar".Övrig metall
Lämnas till godsmottagningenspersonal.
Godsmottagningen skall kontaktas innan avlämning.

Se gärna FTIABs filmer om metallförpackningar.


Sidkontroll 2020-02-24