Kemikalieavfall

Först se UU om kemikalier.

Mottagning

Kemikalieavfall kan lämnas 2:a onsdagen i månaden kl. 09.00-11.00 enligt:

ÅR 2020

Januari 8
Februari 12
Mars 11
April 8
Maj 13
Juni 10
Juli 8
Augusti 12
September 9
Oktober 14
November 11
December 9

Avlämning

Avfallet skall avlämnas personligen till Ragnsells sorteringskemist i mottagningsrum D1:112b kl. 09.00-11.00 på sorteringsdagen.
Det är absolut förbjudet att ställa kemikalier i eller utanför källsorteringsrummen utan att Ragnsells kemist mottagit dessa.

Lämna gärna kemikalieavfall i original förpackning. Om kemikalien ingår i ett kit lämnas hela kitet inklusive instruktioner.
 

Avfallsförpackningen

- Skall motstå innehållet.
- Skall vara väl förseglad.
- Skall varaktig märkt med en läsbar och väl ifylld innehållsdeklaration. Som förslag på innehållsdeklaration vänligen se kemavfallsetiketterna nedan.
- Aldrig endast märkt med Slask eller Waste Ragnsells kemist har då rätt att neka mottagning.


Innehållsdeklaration

Ange samtliga ingående ämnen/blandningar så specificerat som möjligt i volym-%. Tungmetaller anges i mass-%.
Ange kemikalienamn enligt gällande IUPAC-nomenklatur. Namnförkortningar accepteras endast om CAS-numret för varje ingående ämne anges på etiketten.
Ange pH (±1 enhet)
 

Cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska kemikalier -  sk CMR-ämnen

VÄNLIGEN LÄS DEN HÄR SIDAN FÖRST.

Om egenskaperna hos ett ämne kan klassificeras som cancerframkallande (H350), mutagena (H340) eller reproduktionstoxiska (H360) skall detta anges på etiketten för kemiskt avfall med namn och riskfras.

Om kemikalieavfallet innehåller någon/några tillståndspliktiga cancerframkallande ämnen tillhörande grupp A eller B, måste detta alltid markeras på innehållsdeklarationen med texten:
Cancerogent ämne grupp A och/eller Cancerogent/Sensibiliserande ämne grupp B.

Du hittar dessa i tabellerna
Grupp A – Ämnen som enligt 45 § inte får hanteras
respektive
Grupp B – Ämnen som enligt 47 § får hanteras endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket
Bilaga 1: Ämnen med förbud eller tillståndskrav till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.
 

Transport av kemikalieavfall.

Mindre mängd än 2 liter kan transporteras i en s.k. murarhink.
För större volymer ska särskild transportvagn med plastbackar användas.
Transport skall ske i korridor linje C, plan 0.
I undantagsfall genom korridor där så få människor som möjligt vistas.
 

Hisstransporter - Gör så här:

• Lås hissen med nyckel i hisskorgen. Röd signallampa tänds vid cylinderlås samt ev. ”Avstängd-lampa” på utsidan vid schaktdörrarna.
• Lasta hissen.
• Tryck på knappen för önskat plan.
• Gå ur hissen.
• Gå trappan till valt plan.
• Lasta ur hissen.
• Lås upp hissen.


Följ alltid de egna säkerhetsrutinerna vid transport av kemavfall från institutionen till sorteringsrummet.

Om institutionerna har särskilda behov skall beställning av extraordinär sortering och borttransport göras till miljökemist Mikael OlssonRådgör alltid med miljökemist Mikael Olsson vid osäkerhet.


Etiketter för kemikalieavfall


Contents
Name the substances/mixtures according to the IUPAC nomenclature. Abbreviations are okay as long as it is accompanied by the substances' CAS numbers.
Write substance content as well as possible in vol-%. Heavy metals listed in mass-%, and the solution's pH value approximate (± 1 unit).

CMR – substances
Carcinogenic (H350), Mutagenic (H340), toxic to Reproduction (H360)
State the chemical name and hazard statements according to CLP directives.)
If substance occurs in two first tables (’Group A’ and ’Group B’) of Appendix 2 of Provisions of the Swedish Work Environment Authority on “Chemical Hazards in the Working Environment” write name and group, A or B, it belongs to.

För utskrift på HERMA4398 A4q 105x148 etikett, 4 st/ark
För utskrift på Avery LR7165 etikett, 8 st/ark 
För utskrift som A5 etikett, 2 st/ark
För utskrift som A4 etikett, 1 st/ark 


Sidkontroll 2020-02-24