Förpackningar

Förpackningar av plast, metall, glas, papper, wellpapp.

I dag samlar Sverige in material för återvinning efter dess funktion snarare än efter materialtyp.
Det vill säga; vi har plastFÖRPACKNINGAR, metallFÖRPACKNINGAR, glasFÖRPACKNINGAR, pappersFÖRPACKNINGAR som vi alla är tvingade att samla in till förpackningsinsamlingen.

En förpackning är en produkt som framställts för att innehålla, skydda eller presentera varor från producent till användare. Även en engångsartikel som används i detta syfte skall betraktas som en förpackning.
Se vidare "Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar"

Därför är det inte ALL plast, metall, glas eller papper som skall samlas in och läggas i kärlen för återvinning som finns i avfallsrummen. Endast FÖRPACKNINGARNA av dessa material. Med andra ord då är en förpackning är en SEKUNDÄRprodukt som används till att leverera en PRIMÄRprodukt till konsumenten.Exempel 1:

Plastflaskan med saft är SEKUNDÄRprodukt medan saften är PRIMÄRprodukten Alltså räknas plastflaskan som en förpackning och skall samlas in men inte saften. Självklart eftersom man konsumerar den.

Exempel 2:

En pipett eller Falconrör kommer i plast- eller papperslådor.
Pipetterna och Falconrörena är därför själva PRIMÄRprodukterna och lådorna de ligger i (plast- eller papperslådorna) är därför SEKUNDÄRprodukterna.
Det är lådorna (plast- eller papperslådorna) som är förpackningar och som skall samlas in till förpackningsinsamlingen och läggas i återvinningskärlen.

Pipettspetsarna och Falconrören är PRIMÄRprodukterna och skall INTE samlas in för återvinning. Dessa klassas som ”stickande & skärande” avfall och skall skickas tömda till destruktion och därför läggas i gula avfallslådor enligt instruktionerna för laboratorieavfall och stickande & skärande avfall.

Om pipettspetsarna och Falconrören varit i kontakt med smittförande ämnen skall dessa klassas som smittförande/skärande & stickande avfall. Se informationen på hemsidan.


OBSERVERA!
Förpackningar måste ovilkorligen avidentifieras! Det vill säga all märkning och samtliga symboler skall tas bort endera genom att stryka över heltäckande med svart tuschpenna eller tejpa över med färgad tejp.


VIKTIGT ATT VETA:
FÖRPACKNINGAR MED NEDAN TRE SYMBOLER FÅR ABSOLUT INTE SAMLAS IN FÖR ÅTERVINNING I FÖRPACKNINGSINSAMLINGENS SYSTEM.
DESSA SKALL HANTERAS SOM KEMIKALIEAVFALL UTAN FÖREGÅENDE RENGÖRING OCH MED SYMBOLER, TEXT OCH KORK KVAR.


Giftiga ämnen/blandningar som är livshotande efter enstaka och kortvarig exponering vid

* hudkontakt

* inandning

* förtäring”
blank bild

 giftigt

  giftigt

Eller

Miljöfarliga ämnen/blandningar som är

* mycket giftiga för vattenlevande organismer vid kortvarig exponering

* mycket giftiga eller giftiga för vattenlevande organismer vid långtidsexponering”

  miljöfarligt

  miljöfarligt

Eller

Hälsofarliga ämnen/blandningar som


* kan/misstänks orsaka cancer, genetiska skador, skada fertiliteten eller det ofödda barnet

* orsakar organskador vid enstaka exponering eller genom lång eller upprepad exponering.

* kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

* kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.”

 hälsofarligt

Filmer om förpackningarnas nya liv
Se gärna FTIABs filmer om återvinning. Här kan du se hur eftersorteringen går till och hur de olika förpackningsslagen återvinns.


För mer information om sortering av förpackningar och om de olika förpackningsmaterialen vänligen se ”Förpacknings & Tidningsinsamlingen", www.ftiab.se.

Sidkontroll 2020-03-26