Avfall


Observera nya rutiner för avfallshantering från 1:a november.


Avfallshantering utgår från Uppsala universitets centrala riktlinjer för avfallshantering med BMC-gemensamma riktlinjer som ett komplement.

Kontakt

Avfallsfrågor Mikael Olsson
Radioaktivt avfall Sviatlana Yahorava.
KÄLLSORTERINGSRUM

avfallsutrymmen

I källsorteringsrum (C4:001b, C4:025b, C7:001e, C9:001e, C10:025b) lämnas endast:
Glasförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, kompost, returpapper (fulla blåa/vita kärl) och brännbar fraktion förutom labbrelaterat brännbart avfall märkta med blå etikett som skall lämnas på komprimeringsbandet i källsorteringscentralen D0:0.
Wellpapp läggs i wellkomprimator i källsorteringsrum C7:001e eller källsorteringscentral D0:0.

Vätskor, laboratorieavfall eller annat farligt avfall får inte lämnas i källsorteringsrummen.

 • Förpackningar skall vara tömda och väl rengjorda.
 • Avlägsna all varningsmärkning på lämpligt sätt.
 • Det är absolut förbjudet att ställa någonting på golvet - Någonstans alls.
 • Överfyll aldrig kärlen.
 • Kärllocken måste alltid gå att stängas helt.
 • Är ett kärl fullt måste man gå till ett annat källsorteringsrum.

Förpackningar märkta med farosymbolerna "Giftigt", "Miljöfarligt" eller ”Hälsofarligt” skall alltid hanteras som kemikalieavfall.

 giftigt
Giftigt

 miljöfarligt
Ekotoxiskt

 
HälsofarligtTillträde till frysrum och kemikalierum 

För tillträde vänligen skicka ett mejl till Mikael Olsson med uppgift om önskat rumsnummer, namn, kortnummer, institutionstillhörighet och avdelning. Tillträde ges endast för sex månader i taget. Inget automatmeddelande skickas när tillträdet upphör.

Viktigt!
Begär tillträde till MP-gruppen "Miljö & Säkerhet på BMC" av Mikael Olsson och sedan efter godkännande läs:


Förpackningsmaterial och etiketter för avfallshantering

Avfallsbehållare, 1-, 5- och 10-liters transportgodkända plastdunkar, plastpåsar/säckar, absorptionsmedel och etiketter kan kostnadsfritt hämtas ut från Teknisk service i D5:107b, vardagar 10.00-10.30 och 13.00-13.30.


Transport av kemikalier och gaser inom BMC.

Mindre mängd än 2 liter kan transporteras i en s.k. murarhink.
För större volymer ska särskild transportvagn med plastbackar användas.
Transport skall ske i korridor linje C, plan 0 - Se föreslagna transportvägar i bilden ovan.
I undantagsfall genom korridor där så få människor som möjligt vistas.


Hisstransporter

Det är inte tillåtet att åka hiss tillsammans med kemikalier eller gaser.

 • Lås hissen med nyckel i hisskorgen - röd signallampa tänds vid cylinderlås samt ev. ”Avstängd-lampa” vid hissdörrarna.
 • Lasta godset.
 • Välj plan.
 • Gå ur hissen.
 • Gå trappan till valt plan.
 • Lasta ur.
 • Lås upp hissen.

Sidkontroll 2018-11-27