Cancerogena ämnen

Det finns särskilda krav för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter (CMR-ämnen).

Läs noga igenom Uppsala universitets sida om CMR-ämnen.

There are specific requirements for carcinogenic, mutagenic or chemicals toxic for reproduction (CMRs).
Read carefully the Uppsala University page on CMR substances.


Nationella substitutionsgruppens (NSG) lista (version 2020-03-16) över produkter som innehåller CMR-ämnen

National Substitution Group (NSG) list (version 2020-03-16) of products containing CMR substances.


A) Avfall som innehåller CMR-ämnen med faroangivelserna och riskfraserna:

  • Kan orsaka cancer (H350)
  • Kan orsaka genetiska defekter (H340)
  • Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet (H360)
  • Kan ge cancer (R45)
  • Kan ge ärftliga genetiska skador (R46)
  • Kan ge cancer vid inandning (R49)
  • Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga (R60)

Skall märkas ”CMR-ämne” samt dess faroangivelse/riskfras.

Se Arbetsmiljöverkets författningssamling "Kemiska arbetsmiljörisker" 2014:43, 38-44 § §


B) Avfall som innehåller A- och B- ämnen upptagna i Bilaga 1, AFS 2014:43, skall märkas
"Cancerogent A-ämne" respektive "Cancerogent B-ämne", beroende på vilken av listorna ämnet är upptaget i.

Grupp A ämnen får inte hanteras alls, med något undantag.
Grupp B ämnen får hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket.
Tillstånd söks enligt anvisningar i AFS 2014:43, 49 §
Ansökan skickas till Annie Engström, som diarieför och skickar till Arbetsmiljöverket

Se Arbetsmiljöverkets författningssamling "Kemiska arbetsmiljörisker" AFS 2014:43, 45-49 § §.

Exempel:
CMR-ämnet 2-Acetamidofluoren, CAS-nr [53-96-3] skall märkas
"H340/R46" samt "Cancerogent A-ämne".

Använd gärna databasen "Kemiska ämnen" för kontroll av faroangivelserna och riskfraserna.