Arbete i skyddsventilerat utrymme

Observera att all skyddsventilation är störningskänslig – det egna arbetet, vinddrag från förbipasserande personer, öppna dörrar eller fönster kan försämra skyddsfunktionen. Arbeta alltid med lugna rörelser och i en störningsfri miljö.

 Tänk på
 1.  Dörrar i närheten av dragskåp/dragbänkar ska hållas stängda
 2.  Förbipassage ska undvikas
 3.  Labrock och rockärmar ska vara knäppta
 4.  Arbetet ska ske med lugna armrörelser
Dragskåp
1. Arbeta med luckan i säkerhetsläge, normalt innebär detta ca 30 cm lucköppning
2. Arbeta en bit in i skåpet, inte vid lucköppningen
3. Förvara inte kemikalier eller annat, som inte krävs för det aktuella arbetet, i dragskåpet, ett belamrat dragskåp har sämre funktion
4. Se till att inte utsugsöppningen vid nedre delen av bakkanten blir blockerad av papper eller annat
5. Dra ner dragskåpsluckan när arbete inte pågår, det sparar mycket energi
Dragbänk
1. För att få maximal skyddseffekt ska dragbänken vara försedd med en plexiglashuv och visiret på huven ska vara nedfällt
2. Arbeta inte över dragbänkens säkerhetshöjd; 15 cm utan plexglashuv och 30 cm med huv
3. Dragbänken får endast användas för kallt arbete, < 40-50 grader  

4. 2/3 av den perforerade ytan ska vara fri, dvs inte övertäckt, speciellt viktigt är det att ha fri perforatur närmast personen som arbetar i dragbänken
5. Placera föroreningskällan minst 10 cm innanför perforaturen.

Punktutsug

Placera utsuget så nära föroreningskällan som möjligt. Max. avstånd = utsugsslangens diameter.

LAF-bänk

Skilj på LAF-bänkar som används för produktskydd (sterilarbete) och LAF-bänkar som ger både produkt- och personskydd. LAF-bänken ska vara märkta så att det framgår om bänken är avsedd för personskydd eller produktskydd, eller både och. Om hälsofarliga ämnen ska användas i LAF-bänk ska den vara ansluten till frånluftssystemet.

Obs! Om endast personskydd krävs ger alltid dragskåp eller dragbänk med huv det bästa skyddet.