Anställd

Campus-BMC och Corona

Håll avstånd och tvätta händerna ofta.

Uppvisar man minsta symtom på sjukdom ska man hålla sig hemma.

Inom BMC finns nu till kursstart fler vägar att ta sig ut och in i huset på – som student ska man följa de skyltar och anvisningar som finns. Som regel gäller ingång i A-entré och utgång i C-entré antingen via rampport i källaren eller entré på markplan. Klicka på respektive karta för större version.

Översiktskarta plan 1

BMC karta plan 1 BMC - Corona

Översiktskarta plan 0

BMC karta plan 01 BMC - Corona

Under kursstartens mest intensiva period finns ett bemannat informationstält utanför entré A11 där man kan få hänvisning och kartor, se detaljerad karta nedan.

Översiktskarta infotält BMC - Corona

För att klara av regler kring distansering så är antalet undervisningslokaler begränsat samt att antalet sittplatser i andra ytor är begränsade och utglesade.

Ansvaret för att distanseringen i undervisningsmoment upprätthålls ligger på respektive lärare.

Lokalbokningen har fått mandat att skjuta start- och stopptider av föreläsningar vilket gör att tiderna kan variera över dagen.

Studenter rekommenderas att endast befinna sig på BMC i anslutning till schemalagd undervisning.

Handsprit finns utplacerat inom BMC – använd den gärna!

Receptionen är utrustad med könummersystem och maximalt antal samtidiga personer i receptionen är två.

Att ladda upp sin egen bild till passerkortet enligt särskild instruktion per e-post är att föredra, då får man sitt kort passerkort snabbare.

Som ny på BMC finns det en del som är bra att känna till

(Länkar märkta med (*) finns på sidor där inloggning krävs)

Entréerna, samt vissa av institutionernas dörrar, är låsta av säkerhetsskäl. Din institution bör ha förberett din ankomst så att du på ett snabbt och smidigt sätt kan kvittera ut passerkort, nyckel(*) och engångskod (för att aktivera användarkonto) vid BMCs reception. Tänk på att du måste kunna identifiera dig för att erhålla kort/nycklar/engångskod.

När du lämnar BMC ska du återlämna passerkort och nyckel i receptionen!

Enligt rektorsbeslut är det ej tillåtet att röka i anslutning till universitetets entréer. Askkoppar finns placerade 15m från respektive entré. Vänligen respektera detta och utnyttja angivna platser.

Ditt passerkort berättigar dig att få parkera till den lägre taxan (taxa 2) på BMCs parkeringar.

Telefonnumret till växeln är 471 0000. De fyra sista siffrorna i ett telefonnummer är anknytningen och för att ringa internt slår man dessa. Vid telefonsamtal utanför växeln slår man 00 före telefonnumret.

Lär dig hitta på BMC

För ditt välbefinnande har du tillgång till:

Stillarum (A8:022b), andaktsrum (A8:014b), vilrum för hastigt sjukdomsfall eller personlig kris (A9:014c och C11:011c), gym (*), bordtennisrum (*), duschar samt bastu och dusch(*).

En vetenskaplig seminarieserie - The SciLifeLab The Svedberg Seminar Series samt en populärvetenskaplig lunchseminarieserie - TA-seminarieserien.

Följande gemensamma funktioner och serviceenheter finns på BMC. Utförlig beskrivning finns på hemsidan. För hjälp kontakta ansvarig person

Administrativt stöd

Lokalbokning (B7:1), lokalbokningen@bmc.uu.se ankn 4001.

Receptionen (B7:1) Receptionen hjälper dig tillrätta och lämnar ut passerkort, nycklar, engångskoder, bokad utrustning samt säljer parkeringsbiljetter och profilprodukter mm. ankn 4950.

Centraldisken (D9:1) Susanne Jansson ankn 4569.

Enheten för tekniskt stöd

Tekniker/Verkstad: Reparation och enklare modifieringar av labutrustning samt dragskåpsservice. Stefan Djurström, ankn 4051.
Dragskåpen bör kontrolleras varje vecka och felanmälas omgående vid behov. Enheten för teknisk service, ankn 4051.
Labshopen (B1:0). Här hämtas: kopieringspapper, varningsetiketter, avfallskartonger, sopsäckar mm.
Godsmottagningen (D0:1) Hanterar inkommande och utgående gods, lämnar ut gasflaskor, flytande kväve och kolsyreis mm, ankn 4049.

Postrum (C6:024b) Här finns fack för ankommande och avgående post.

Radiak- och miljö

Strålskydd: Sviatlana Yahorava, ankn 4080.

Avfall: Mikael Olsson, ankn 4392.

Övrig service på BMC

Universitetsgemensam-IT: (C6:3) Anneli Larsson, ankn 1517.

AV-support: Ercan Eriksson-Aras ankn 4997, Mats Lundkvist, ankn 4048.

BMC-biblioteket (A6:2) är inriktat på biomedicin, farmaci, kemi, kost och vård. 

Lokalvården, lokalvarden@bmc-adm.uu.se.

Restaurang Bikupan (A6:1).

Fastighetsägare/Felanmälan fastighetsdrift

Felanmälan fastighetsdrift Vid akuta fel på byggnaden, ring fastighetsägaren Akademiska Hus 010-557 24 00. Vid övriga fel sker anmälan via hemsidan