Fire protection

Universitetets centrala riktlinjer kring brandskydd finns här.

Vid BMC hanteras stora mängder brandfarliga vätskor och gaser.
Eftersom BMC är ett sammanhängande komplex, kan en brand i en del av huset lätt spridas till andra.

Ett omfattande arbete har utförts med syfte att minska spridningsriskerna vid brand:
- brandavskiljande dörrpartier finns i varje korridorände.
- centralgassystem har installerats.

Brandsäkra kemikalieförråd finns i plan 0 i C-linjen.
Ventilerade, godkända skåp har anskaffats för de brandfarliga varor som trots allt måste förvaras i direkt anslutning till institutionerna.

Hanteringen av gasflaskor är sedan länge centraliserad. Det sker vid godsmottagningen, D0:1. Vi arbetar för att så små kemikaliemängder som möjligt skall lagras vid institutionerna.

Trots alla tekniska lösningar, är en kunnig och riskmedveten personal den viktigaste resursen i vår strävan att förhindra brand och kemikalieolyckor.

Alla vid BMC verksam personal skall kunna använda brandsläckare, veta vart de finns, kunna larma Brandförsvaret och omgivningen, samt känna till utrymningsplanen(se den även till höger på sidan).
Kurser i brandskyddsutbildning och om statisk elektricitet (vanlig brandorsak) genomförs kontinuerligt. Det är av största betydelse att även de som är verksamma vid BMC under en kortare tid, (studenter och gästforskare) får en del av detta kunnande.