Substitution

Universitetet ska arbeta med substitution, dvs utbyte, av våra miljö- och hälsofarliga kemikalier.
Substitutioner ska genomföras där så är möjligt utan att äventyra forskningens eller utbildningens kvalitet.

Universitetets genomförda substitutioner hittar du här.

Nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter.
NSG är ett nationellt nätverk med syfte att tillsammans hjälpas åt att byta ut farliga kemikalier inom hälso- och sjukvård samt forskning, både i varor och kemiska produkter. Gruppen består av två stycken undergrupper som arbetar parallellt, en för substitution av rena kemikalier/kemiska produkter och en för kemikalier i varor.
NSGs hemsida.
NSGs utbyteslista

Upphandlingsmyndighetens hemsida om NSG och verkets rapport "Kemikaliesubstitution genom offentlig upphandling".


Subsport.eu - Substitution support portal
Målet med SUBSPORT projektet är att utveckla en Internetportal som utgör en state-of-the-art resurs för säkrare alternativ till användning av farliga kemikalier. Det bör vara en källa inte bara för information om alternativa ämnen och tekniker, men även av verktyg och vägledning för ämnesutvärdering och substitutionsstrategier.
Portalen syftar till att stödja företag att uppfylla substitutionskraven i EU-lagstiftningen, till exempel de som anges i Reach tillståndsförfarandet, ramdirektivet för vatten eller kemiska direktivet. Dessutom kan andra intressenter såsom myndigheter, miljö-och konsumentorganisationer samt vetenskapliga institutioner komma att dra nytta av portalen.
Dessutom syftar projektet till att skapa ett nätverk av experter och intressenter som är aktiva i substitutionsarbetet. Nätverket ska bidra till utveckling av innehåll och marknadsföring av portalen samt säkerställa hållbara uppdateringar och underhåll. Detta kommer att bidra till projektets mål att öka medvetenheten och främja säkrare alternativ. Dessutom kommer utbildningen på substitutionsmetodik och utvärdering av alternativ tillhandahållas.


 

/2019-01-09

Mikael Olsson