Chemical safety

Universitetets kemikaliehantering kännetecknas av små mängder av ett stort antal olika kemikalier. Ca 11 000 olika kemiska produkter hanteras på ungefär 130 olika arbetsställen. Verksamheten hanterar både ämnen som påverkar människor och miljö negativt och produkter som i princip är ofarliga. I stort sett varje institution/motsvarande som hanterar kemikalier innehar ämnen som är miljöfarliga och/eller cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska.

Webbaserade utbildningar

Andra länkar

 1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om Kemiska arbetsmiljörisker

 2. Arbetsmiljöverkets broschyrer (ADIer) längre ner på sidan

 3. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (AFS2009:2)

 4. Universitetets sida om Rutiner för riskhantering

 5. UUs handböcker i Laboratoriesäkerhet

 6. Universitetets sida om Riskhantering -systematiskt miljöarbete

 7. Universitetets sida om Riskhantering vid laboratoriearbete

 8. Dokument från Workshop-Riskhantering i laboratoriearbete.

 9. Rutin för Inköp av kemikalier.

 10. Universitetets sida om Brandfarlig vara

 11. Universitetets sida om Grundläggande brandskyddsutbildning

 12. Gränsvärdeslistan i Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), se sid 15.

 13. MSBs RIB (Räddningstjänsteperson I Beredskap) – Se RIBs Farliga ämnen sök.

 14. Kemikalieinspektionens sida för olika databaser. Som exempelvis Echas Search for Chemicals – På det sökta ämnets informationssida, “Substance information”, se under rubriken “Regulations and regulatory activities” längst ner på hemsidan.

 15. Bilaga 1, sidan 18, i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43).