Parkering

Att parkera vid BMC

Vid BMC finns ca 600 parkeringsplatser.

  1. Entré A11-C11, P-automat                  
  2. Grusparkering sportfältet, P-automat
  3. Rundeln vid D8                                
  4. D2 parkering
  5. Grusparkering vid Rosendalsgymnasiet 
  6. Rosendalsgymnasiet
  7. Stadsskogen hus B1, P-automat         
  8. Kunskapsskolan                               

 Klicka på bilden för att se en större version.                            
 P-översikt                 

Parkeringar för rörelsehindrade:

Finns i anslutning till entré A11, B1, C2 och C11.

Att köpa biljett

Vid BMC gäller två olika parkeringstaxor där TAXA 2, är en sk. personaltaxa.

Giltigt passerkort till Uppsala universitet medger TAXA 2.

Betalning kan ske med betalkort.

Giltiga betalkort framgår av P-automatens framsida.

Parkeringsavgifter

Externa besökare - TAXA 1:

Vardag kl 00:00 – 24:00 20kr/timme eller 100kr/dygn

Övriga tider 10kr/timme eller 40kr/dygn

Personal - TAXA 2: Parkeringsavgifter f.o.m 2019-07-01

Vardag kl 08:00 – 18:00 10kr/timme eller 40kr/dygn.

Vid parkering vardag efter kl 18:00 eller helger kl 00:00 – 24:00 drar du ditt passerkort i parkeringsautomat och erhåller en gratisbiljett.

Biljetten skall placeras väl synligt i vindrutan.


Giltiga biljetter

Biljetter Externa besökare- TAXA 1 är enbart giltiga inom det parkeringsområde som biljettavgift har erlagts!

Biljett Personal – TAXA 2 som är köpta vid BMC och andra universitetsparkeringar med lika eller högre taxa gäller för parkeringsytor vid BMC. Parkering kan ske på platser som ej är särskilt skyltade eller reserverade!

Passerkort

Anställda och studenter vid BMC får passerkort enligt gällande rutiner.
För externa föreläsare (ej UU eller UAS) finns i BMCs reception passerkort till lärosalar med kortläsare. Passerkorten medger TAXA2. Korten lånas ut till föranmälda föreläsare.
Gästföreläsare/lärare inom Uppsala universitet kan få tillträde till aktuell hörsal och BMCs parkering aktuell dag där så föranmälts till BMCs reception och behov föreligger.

BMCs reception
telefon: 018-4714950
e-post: receptionen@bmc.uu.se

Typ av biljetter
För anställda vid BMC kan andra typer av parkeringsbiljetter köpas. Följande sortiment finns att tillgå. Parkeringsavgifter f.o.m 2019-07-01

Halvårsbiljett (jan-jun, jul-dec) 3400 kr
Helårsbiljett (kalenderår) 6000 kr

Halvårs- och helårsbiljett beställs via Q-Park kundtjänst https://www.q-park.se/sv-se/

Parkering som erfordrar särskilt tillstånd.

När man anländer till aktuell parkering gäller de regler som anges på skyltar etc.

Vänligen observera detta.

Felanmälan betalautomat

Vid fel på betalautomat kontakta Q-Park AB tel. 0771-96 90 00 eller https://www.q-park.se/sv-se/

Ansvar

Parkeringsplatserna ägs av Akademiska Hus och administreras av parkeringsbolaget Q-Park.

Vid frågor om skyltning, parkeringsbot eller dylikt skall Q-Park eller Akademiska Hus kontaktas beroende på frågans art.

Synpunkter om p-platsernas skick eller skötsel kan anmälas till bo.ejdesjo@bmc.uu.se för vidare handläggning.

Parkeringsplatser med el-plint

Under perioden 1/11 – 31/3 har anställda vid BMC möjlighet att hyra oreserverad parkeringsplats med el-plint för motorvärmare mot särskild avgift.  Avgiften för angiven period är 875kr (utöver kostnad för parkeringsbiljett).
 

Parkering D2

För beställning kontaktas Q-Park https://www.q-park.se/sv-se/