Lokalvårdens arbetsmiljö

Verksamheten kan på olika sätt skapa goda förutsättningar för lokalvården att utföra sitt uppdrag.

Det den enskilda institutionen och personen kan göra är bl a följande:

  • Håll golven fria!
  • vid utrensning/städning ordna större kärl för avfall såsom böcker, papper e dyl som direkt kan transporteras till källsorteringsrum
  • hänga upp lösa kablar
  • använda en liten vagn för riskavfallskartong och den enskildes returpapperskärl
  • ha papperskorg lätt åtkomlig

Instutitionen bör utse en kontaktperson per institution/plan som lokalvården kan vända sig till med frågor. Rum som inte skall städas skall tydligt märkas upp. Särskilda risker av betydelse för lokalvården skall informeras om. Ej gällande varningsetiketter/skyltar skall tas bort. 

I och med att lokalvården rör sig i lokaler som står under en prefekts ansvar har arbetsmiljöansvaret samordnats i en skrivelse av den 17 juni 2008. Skrivelsen har tillsänts samtliga prefekter/motsv och finns att läsa här

Kris och krisstöd

Akuta åtgärder - fara för liv, egendom och miljö

  • Ring nödnumret (00)112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare. Informera även på universitetets larmnummer 018-471 25 00.

  • Vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd, ring universitetets larmnummer 018-471 25 00.

  • Möt räddningsfordon - visa vägen för räddningstjänst och polis.

  • Utrym arbetsplatsen vid behov.

  • Vid kemikaliespill: spärra av drabbat område/korridor/lab.


Läs med på UUs sidor för
Kris och Krisstöd