Kemikaliesäkerhet

Universitetets kemikaliehantering kännetecknas av små mängder av ett stort antal olika kemikalier. Ca 11 000 olika kemiska produkter hanteras på ungefär 130 olika arbetsställen. Verksamheten hanterar både ämnen som påverkar människor och miljö negativt och produkter som i princip är ofarliga. I stort sett varje institution/motsvarande som hanterar kemikalier innehar ämnen som är miljöfarliga och/eller cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska.

Webbaserade utbildningar