Forskningsstödjande verksamheter

Insatser inom ramen för institutionsserviceverksamheten (ex.: BASE-projektet vid LCB som även har många externa nyttjare).

Hjälp åt forskare att lägga ut databaser (ex. hundgenomdatabasen), ev. med databehandlande mellansteg, för åtkomst på nätet ( ex.: ChemGPS-NP och Retrotector ).

(Tidigare lade vi även lokalt ut mängder med litteraturdatabaser på nätet, t.ex. Medline, Biological Abstracts, Science Citation Index, etc. innan de blev tillgängliga via internationella webbservrar.)

Deltagande i gemensamma biocomputinginitiativ, t.ex. i den ansökan som gav 23Mkr och resulterade i SweGrid samt en ansökan till SNIC/KAW (gav drygt 16 Mkr) om medel till en anläggning för NextGen-datalagring och analys.

 

Projektinitiativ baserade på domänkunskap. Representerade i EMBnet vars svenska nod etablerades vid avdelningen 1989 och som sedan, på vårt initiativ, flyttades till Linnés centrum för bioinformatik i slutet på 90-talet.

 

 

Förslag/idéer som övervägs/testas:
Etablera lokala cluster ( En framgångsrik försöksverksamhet baserad på användande av studentdatorerna pågår då de ej används av studenterna. )
Metodkatalog
”Vem kan vad”-katalog
Projektkatalog på nätet
Samverkan med EMBnet/LCB avs. service inom området bioinformatik.
Utvecklingsmiljö och handledarresurs för examensarbetare från datavetenskapliga institutioner som har projekt vid BMC-institutioner.