Radioaktivt arbete

Se universitetets sida om strålskydd.

Se Strålsäkerhetsmyndighetens sida om laboratoriearbetet med öppna strålkällor.

See the university page about radiation safety.
 


Below text is not up-dated! It's left for archival purposes only!

2016-10-18

Nedan endast för BMC-intendenturen och inloggning krävs.

Gå vidare till inloggning
 

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rutiner för arbete med radioaktivt material och hantering av radioaktivt avfall

Såväl den som bedriver verksamhet med joniserande strålning vid Uppsala universitet som den som sysselsätts i arbetet förutsätts känna till Strålskyddslagen (SFS 1988:220) och de föreskrifter som gäller för denna verksamhet.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskydd finns här.

Uppsala universitets information om strålskydd finns här.

 

Kontaktperson

Sviatlana Yahorava
Uppsala Biomedicinska Centrum
Box 570
751 23 Uppsala
Rumsnr: B7:128b
Telefon: 070-425 0423
Fax: 018-55 17 59 
E-post: sviatlana.yahorava@bmc.uu.se

Kompletterande information för arbete med radioaktiva material vid BMC

Allmänna instruktioner
Gyllene regler
Radioaktivt avfall
Radioaktivt gods
Hotlab - kompetenskrav
Hotlab - regler och rutiner
Om olyckan är framme
Handlingsplan
AkutvagnAllmänna instruktioner

 • På din institution/motsv finns en särskild kontaktperson (pdf) för strålskyddsfrågor som kan ge information om arbetet med radioaktiva ämnen, specifika moment i arbetet eller som kan hänvisa till någon lämplig person.
 • Vid BMC finns en strålskyddskemist som kan ge hjälp och information i strålskyddsfrågor.
 • För arbete med radioaktiva ämnen som utgör omfattande arbete skall normalt arbetet utföras i BMCs så kallade HOTLAB i B3:019a, B3:019b, B3:021b, B3:023b och B3:025b.
 • När en högre skyddsfaktor för arbetet krävs eller är önskvärd, kan HOTLAB även användas för lägre aktiviteter än vad som anges som omfattande arbete.
 • För tillträde till HOTLAB ställs vissa kompetenskrav och att de särskilda regler som föreståndaren utfärdat för arbetet i HOTLAB följs.

Innan du börjar arbeta med strålning - Tänk på att:

 • Gå den strålskyddskursen som annonseras minst två gånger per termin. Kursplanen finns här .
 • Inhämta kunskaper om strålningens och det radioaktiva ämnets egenskaper
  Varje radioaktivt ämne har en rad särskilda egenskaper som var och en kan behöva beaktas i det arbete eller arbetsmoment som du planerar att utföra. Läs och sätt dig in i den information som tillverkaren eller leverantören av det radioaktiva ämnet tillhandahåller.
 • Följ de instruktioner för handhavande och förvaring som tillverkaren och/eller leverantören anger för produkten.
 • Använd gärna följande länkar för det radioaktiva ämnets egenskaper som ett komplement till den information som tillverkaren lämnar (Radiation Safety). 
  Amersham Biosciences 
  PerkinElmer Lifesciences

 

Gyllene Regler

De gyllene reglerna skall följas i allt arbete med radioaktiva strålkällor

 • Tänk först, om något är tveksamt eller fel - fråga din arbetsledning
 • Inhämta kunskaper om strålningens och det radioaktiva ämnets egenskaper
 • Planera arbetet så att den tid du utsätts för strålning minimeras
 • Vistas ej längre än nödvändigt nära strålkällor, använd distansverktyg
 • Använd strålskärmar, plexiglas, blyakrylplast och/eller blyplåt/blytegel
 • Arbeta med radioaktiva ämnen på arbetsytor som klart avgränsats för ändamålet
 • Bär skyddskläder, skyddsglasögon och skyddshandskar vid laboratoriearbete
 • Avsök arbetsytor, händer och verktyg med avseende på kontamination i arbetet
 • Följ nogsamt de lokala regler som prefekten utfärdat
 • Eftersträva att minimera mängden av radioaktiv avfall, följ avfallsanvisningarna
 • Avsök dig med lämpligt instrument efter arbetet, tvätta händerna och mät igen

Tänk även på att:

 • Din stråldos är proportionell mot tiden som du utsätts för strålning.
 • Stråldosen minskar med kvadraten på avståndet från strålkällan. Intensiteten ökar därför särskilt kraftigt nära strålkällan. Lämpliga distansverktyg bör därför användas när detta är möjligt.
 • Strålskärmar är mycket effektiva för att helt eller delvis dämpa strålningens intensitet om material och tjocklek är väl valda. Plexi för beta, bly för gamma.

 • Planera varje delmoment där aktivitet hanteras så att kombinationen av tid, avstånd och skärmning utnyttjas på bästa sätt för att minska den strålning du och personer i din omgivning utsätts för.
 • Arbeta alltid i dragskåp eller handskbox med öppna strålkällor om aktiviteten kan spridas till luft i form av aerosoler, ånga eller dammpartiklar.
 • Arbeta med öppna strålkällor på tydligt avgränsade ytor och skylta området med lämplig varselsymbol. Avsök ofta.
 


Radioaktivt avfall - avfallshantering

Regler för omhändertagande av icke kärnenergianknutet radioaktivt avfall


Radioaktivt avfall som uppfyller kraven i  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om icke kärnenergianknutet radioaktivt avfall (SSI FS 2010:2) kan tas om hand i avfallsförbränningsanläggningen.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor.

Uppsala universitets information om riktlinjer för hantering  av radioaktivt avfall finns här: http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=14325&kategoriId=241

Emballage
Radioaktivt avfall skall vara emballerat i riskavfallskartong (med invändig väl försluten plastpåse). Lägg absorptionsmedel i botten innan du börjar fylla på kartongen. Fyll ej förpackningen längre upp än markeringen inuti kartongen. För journal över hur mycket aktivitet som läggs i kartongen.

Märkning
Klistra på en gul etikett för ”Radioaktivt avfall” på riskavfallskartongen. Etiketter kan fås från strålskyddskemist Sviatlana Yahorava.
Av etiketten ”Radioaktivt avfall” skall följande information framgå:

 • varselsymbol för joniserande strålning;
 • uppgift om avsändare/kontaktperson och telefonnummer;
 • uppgift om i förpackningen radionuklid och aktivitet;
 • uppgift om att ytdosraten vid angivet datum (Avklingas till ytdosraten ej överstiger 5 µSv/h);
 • identitetsnummer (organisationsenhetsnummer och förpackningens löpnummer).

Begränsning/aktivitetsmängd och ytdosrat

Aktivitetsmängden i varje enskild avfallsförpackning får vid avlämningstillfället högst uppgå till motsvarande 1 Lmin (SSI FS 2010:2).

Om avfallsförpackningen innehåller mer än 1 Lmin ska aktivitetsinnehållet uttryckt i antal kBq, anges. Avläs lathunden för sönderfall och placera förpackningen i den avfallskorg som motsvarar tidpunkten då aktiviteten är mindre än 1 Lmin.

Om aktivitetsinnehållet är mindre än 1 Lmin kan istället den gula etikettens text ”(≤ 1 Lmin)” inringas tydligt.

Avfallsförpackningen skall därutöver inte förses med någon annan märkning av avfallslämnaren.

I Journalen över avlämnat avfall som finns i avfallsrummet anger du vilken EWC-kod som bäst beskriver avfallet. Se lathund över EWC- koder på väggen i avfallsrummet.

Rekommenderade avfallskoder EWC:
scintavfall: 20 01 13
övrigt avfall: 18 01 07

Avlämnaren av avfall svarar för att innehållet är det angivna.

Leverans till BMCs avfallsrum för radioaktivt avfall (C6:023b) får, om inte annat avtalats, sker, Tisdagar 15:00 – 15:30.


Regler för omhändertagande av vätskescintillationsavfall
Radioaktivt avfall i form av vätskescintillationslösningar som ingår i avtalade leveranser avseende direktbeskickning till brännugn, skall uppfylla följande:

Emballage
Avfallet skall vara emballerat i så kallad riskavfallskartong (med invändig plastpåse).

Brandfarliga vätskescintillationslösningar skall vara förpackade i mindre plastflaskor uppgående till en sammanlagd volym av högst 1 liter per riskavfallskartong.

Av icke brandfarliga vätskescintillationslösningar får högst 5 liter förpackas per riskavfallskartong.

Tillsätt alltid absorptionsmedel i botten av riskavfallskartongen och gärna kring flaskorna.

Märkning
Samma märkning som för övrigt radioaktivt avfall.

Radioaktivt biologiskt avfall

För radioaktivt BIOLOGISKT AVFALL se universitetets hemsida om radioaktivt avfall samt BMC:s "MINNESLISTA OCH REGLER FÖR INLÄMNING AV BIOLOGISKT AVFALL I FRYSRUM C8:003b", svenska/engelska pdf).
Avfallskartongerna med det radioaktiva biologiska avfallet placeras i vagnarna till VÄNSTER i rum C8:003b. Radioaktivt biologiskt avfall som överstiger 1 Lmin skall placeras i vagnen med stålväggar för avklingning. Observera! Läs noga väggskyltarna!


Rutiner för mottagning av radioaktivt gods

Beställaren av radioaktivt ämne skall:

 • Bevaka att avhämtning av beställt radioaktivt gods avhämtas från godsmottagningen utan onödigt dröjsmål.
 • Bevaka att inköpta och mottagna radioaktiva ämnen registreras och journalförs enligt punkt 1.3 i de generella lokala reglerna och enligt kvalitetshandbokens kapitel 13 om regler för journalföring och dokumentation.
 • Vid inköp av aktivitetsmängder avsedda för arbete i Hotlab eller som vid transport klassificeras som hörande till kategori II-GUL eller högre (III-GUL) enligt ADR-S klass 7 bevaka att godsmottagningen informeras i förväg om säkerhetsavstånd, eventuell nödvändig avskärmning och eventuella åtgärder för förvaring av radioaktivt gods fram till avhämtning.
 • Tillse att intern transport av radioaktivt ämne sker enligt de lokala reglerna för intern transport av radioaktivt ämne eller enligt kvalitetshandbokens kapitel 11 om instruktioner för interna transporter och avfallshantering.
 • Utföra verifierande strålningsmätningar när kollit öppnas för att försäkra sig om att inneremballaget är intakt.


Centrala godsmottagningen skall ombesörja att:

 • Snarast meddela beställaren eller dess kontaktperson om att beställt radioaktivt ämne anlänt godsmottagningen.
 • Godsmottagningens förvaringsplats för radioaktiva ämnen (även i form av radioaktivt avfall) skall genom skärmning och avståndsbarriär och begränsning av aktivitetsmängd så att dosraten understiger 20 µSv/h där personer tillfälligt vistas och understiger 2 µSv/h där personer stadigvarande uppehåller sig.

Följande återspeglar begränsning av dosrat på ytan av olika kategorier av kollin:

Kollits
kategori
Högsta
ytdosrat 
Högsta
transportindex*
I-VIT 5 µSv/h
II-GUL 500 µSv/h  1
III-GUL  2 mSv/h 10
III-GUL 10 mSv/h >10 

*Transportindex anger en tiondel av den maximala dosraten uttryckt i enheten µSv/h på 1 m avstånd från kollits yta.

Exempel:

Ett kolli i kategori III-GUL är märkt med transportindex 5. Detta innebär att högsta dosraten på 1m avstånd på någon enskild sida av kollit uppgår till 50 µSv/h, ytdosraten uppgår till högst 2 mSv/h. Detta exempel skulle alltså föranleda att åtgärder vidtas så att begränsningar för dosrat vid förvaring av kollit på förvaringsplatsen inte överskrids.

Åtgärder

 • Placera kollit på tillräckligt avstånd från område eller utrymme där någon personal uppehåller sig.
 • Vänd kollit så att den strålande sidan, om möjligt, vänds bort från utrymme eller område där någon personal uppehåller sig.
 • Avskärma kollit, eller förvara kollit bakom tjock betongvägg eller för ändamålet särskilt avsett rum eller förvaringsplats.
 • Om osäkerhet råder, verifiera att givna begränsningar ej överskrids vad gäller dosrat vid förvaringsplatsen genom mätning med lämpligt instrument.

Kompetenskrav för arbete i HOTLAB

HOTLAB utgörs av ett särskilt rum i källarplan på BMC som är särskilt avgränsat för tillträde och utrustat för arbete med radioaktiva strålkällor. HOTLAB omfattar följande rum: B3:019a, B3:019b, B3:021b, B3:023b och B3:025b. (Telefon till HOTLAB 471 4402) Föreståndaren ansvarar för dessa lokaler.

Ansökan om tillträde

Individuellt medgivande för tillträde till HOTLAB prövas av inrättningens föreståndare, annars BMCs strålskyddskemist, efter ansökan från arbetsledare för den person ansökan gäller. Medgivande behövs dock ej för person som i arbetet i HOTLAB står under direkt fysiskt närvarande övervakning av för arbetet ansvarig arbetsledare vilken innehar individuellt medgivande för tillträde till HOTLAB. Strålskyddskemisten skall dock informeras om arbetet.

Villkor och kompetenskrav gällande personal som avser utföra arbete i HOTLAB:

Grundutbildning i strålskydd motsvarande kursen ”Strålskydd, Grundkurs, 1 poäng (Radiation protection fundamentals), med kurskod 1SS001” är obligatorisk för all personal som sysselsätts i arbete med joniserande strålning. Därutöver anges övriga kompetenskrav under sammanfattande rubriker i det nedanstående.

Dessutom ska personal med tillstånd att arbeta i HOTLAB känna till:

Policy
att Uppsala universitets policy är att i allt arbete med strålning
uppfylla vad som följer av här rubricerade begrepp:

1) Berättigande att all bestrålning skall vara berättigad, med vilket menas att nyttan med verksamheten i varje bestrålningssituation skall vara större än de negativa konsekvenser bestrålningen kan medföra;
2) Optimering strålskyddet optimerats, med vilket menas att stråldoser hålls så låga som rimligen möjligt med hänsyn tagen till ekonomiska och samhälleliga faktorer;
3) Dosbegränsning gällande dosgränser ej får överskridas, gränserna för stråldos skall säkerställa att deterministiska skador inte uppkommer i arbetet med strålning.

Organisation
1) att föreståndaren eller, på föreståndarens delegation, strålskyddskemisten utfärdar medgivande för tillträde till HOTLAB;
2) att strålskyddskemisten skall konsulteras om det planerade arbetet i HOTLAB;
3) att prefekten eller motsvarande arbetsledande person utgör ansvarig arbetsledning för den person som sysselsätts i arbete på HOTLAB;
4) att den som sysselsätts i arbetet skall känna till och följa de regler som föreståndaren utfärdar för arbetet i HOTLAB;
5) att prefekt eller motsvarande person i arbetsledande ställning skall utfärda ytterligare begränsningar och nödvändiga arbetsregler om sådana behövs med hänsyn till risker och faromoment förenade med arbetet.


Tillstånd och villkor
att verksamheten med strålning bedrivs under ett tillstånd förenade med begränsningar och villkor;

att verksamheten regleras av strålskyddslagen och särskilda föreskrifter;

att personalen förutsätts känna till och efterleva vad som sägs i strålskyddslagen och föreskrifterna för arbetet;

att dokumentation genom journalföring av strålskyddsrelevant information är obligatoriskt för arbetet med strålning.

Lokala regler
att medgivandet att arbeta i HOTLAB förutsätter att de av föreståndaren utfärdade lokala reglerna följs och omfattar krav på anvisad dokumentation;

vilka kontroller som skall utföras före och efter avslutat arbete i HOTLAB;

vilka skydds- och säkerhetsåtgärder som skall vidtas i arbetet med strålning;

hur spridning och intag av radioaktiva ämnen till luft och arbetsytor kontrolleras, begränsas och journalförs;

att kraven på kontroller, begränsning av aktivitetsspridning och journalföring omfattar samtliga som utför arbete i HOTLAB;

handlingsplanen för incidenter och olycksfall samt rutiner vid larm.


Rutiner och regler för HOTLAB

Inledning
Föreståndaren för inrättningen ansvarar för lokalerna B3:019a, B3:019b, B3:021b, B3:023b och B3:025b vilka här kallas “HOTLAB”.

HOTLAB utgör normalt skyddat område och arbetsstället hör till kategori B. Arbetstagare som sysselsätts i HOTLAB behöver ej genomgå radiologisk läkarundersökning för arbetet på HOTLAB.

Persondosimeter och finger- eller handledsdosimeter skall normalt bäras i arbetet på HOTLAB. Undantag från kravet på dosövervakning på individnivå med persondosimeter kan medges för arbete som endast omfattar lågenergetiska betastrålare som till exempel H-3, C-14 och S-35 och under förutsättning att inget annat arbete med högenergetiska betastrålande radionuklider eller röntgen- eller gammastrålande radionuklider pågår i HOTLAB.

Personer som hör till kategori A skall dock bära dosimeter även i arbete på skyddat område.

Föreståndaren svarar för att utfärda medgivande individvis till personer att använda lokaler ingående i HOTLAB för specificerat arbete och specificerad högsta aktivitetsmängd. Medgivandet utfärdas på en särskild blankett Ansökan om tillträde till HOTLAB, B3 plan 0 som erhålls från föreståndaren eller strålskyddsingenjör / motsvarande.

Den som sysselsätts att utföra arbete i HOTLAB eller uppehåller sig i HOTLAB skall använda de skyddsanordningar behövs och vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att strålskyddet skall fungera tillfredsställande.

Rutiner för arbete i HOTLAB

 • Arbetet får omfatta högst den aktivitetsmängd som medgivits av föreståndaren eller, genom delegation av uppgiften, av BMC:s strålskyddskemist.
 • All införsel av radioaktiva ämnen och all förvaring av radioaktiva ämnen inom HOTLAB skall bokföras i en särskild journal vid respektive förvaringsskåp, kylskåp, frys eller dragskåp.
 • Samtliga förvaringskärl innehållande radioaktiva ämnen skall vara märkta med mot journalen korresponderande radionuklid, id-nummer och aktivitetsmängd samt datum för aktivitetsangivelsen.
 • Vid inköp av aktivitetsmängder avsedda för arbete i HOTLAB och som vid transport klassificeras som hörande till kategori II-GUL eller högre (III-GUL) enligt ADR-S klass 7, skall godsmottagningen informeras i förväg om säkerhetsavstånd, eventuell nödvändig avskärmning och eventuella åtgärder för förvaringen av ankommet gods fram till avhämtning.
 • Vid intern transport av radioaktiva ämnen skall så långt som rimligen möjligt gångvägar och områden med tät persontrafik undvikas och, om nödvändigt, avskärmning anbringas så att stråldoser till personal, studenter och allmänhet hålls så låga som rimligen möjligt.
 • Varselskylt för radioaktivt ämne eller varselskylt för utträngande strålning skall anbringas strålkällan vid transport. Av skylten skall framgå vem som ansvarar för det radioaktiva ämnet samt hur denna kan nås.
 • Radioaktivt ämne får ej lämnas utan direkt uppsikt vid intern transport.
 • Allt arbete och all hantering av radioaktiva strålkällor skall utföras så att stråldoser hålls så låga som rimligen möjligt. Använd alltid personlig skyddsutrustning, strålskärmar, pipettskärm och distansverktyg.
 • Verifiera att att det råder undertryck i HOTLAB relativt omgivande lokaler och att dragskåpsventilationen fungerar tillfredsställande innan arbetet påbörjas.
 • Journalför utförda kontroller före, under och efter arbetet. Journalen skall innehålla följande punkter:
  Datum, radionuklid, aktivitet, rum/dragskåp, resultat av kontroll av ytkontamination och intag samt namn, inst/avd/enhet/grupp och signatur.
  Efter avslutat arbete skall arbetsytorna och området där arbete utförts avstädas och avsökas med lämpligt instrument och, om kontamination föreligger, saneras enligt saneringsanvisning.
 • Vid arbete med radioaktivt ämne som kan ge en effektiv dos överstigande 1 mSv genom externbestrålning under det planerade arbetet eller under en vecka skall dosövervakning kompletteras med en direktvisande dosmätare med inställbar larmgräns för erhållen dos, rekommenderad larmgräns är 2 mSv.
 • Vid arbete med radioaktivt ämne där aktivitetsmängden överstiger angiven rekommenderad gräns för aktivitetsmätning av intag (se tabell) skall de som deltar i arbetet vara föremål för aktivitetsmätning med avseende på internkontamination.
 • Då den hanterade aktivitetsmängden per moment eller den sammanlagda hanterade aktivitetsmängden per månad uppgår till eller överstiger i nedanstående tabell angivet värde skall aktivitetsmätning utföras genom direkt mätning av sköldkörtel med avseende på I-125 eller I-131 aktivitet eller genom analys av urinprover för övriga radionuklider.
 • Rekommenderad frekvens för aktivitetsmätning av intag vid given hanterad aktivitetsmängd per månad
  Hanterad aktivitetsmängd Mätfrekvens
  < ALImin stickprovsvis
  =1 ALImin vid spill, stänk och stickprovsvis
  <10 ALImin som ovan och minst 4:e arbetstillfälle
  >10 ALImin vatje arbetstillfälle
 • Aktivitetsmätning av intag skall därtill utföras om intag kan misstänkas ha inträffat eller vid lägre aktivitetsmängder än vad som anges i punkt XI om arbetet innefattar risk för att intaget skulle kunna överskrida 0,1 % - 1 % av ALImin.
  Uppgift om intecknad effektiv dos genom intag skall rapporteras till det nationella dosregistret om intaget ger en intecknad effektiv dos som överstiger 1 mSv.<
  Uppgift om ekvivalent dos till huden genom hudkontamination skall rapporteras till det nationella dosregistret om den ekvivalenta dosen överstiger 20 mSv.
 • Om någon av nedan angivna stråldoser uppnås inom loppet av en månad skall Strålsäkerhetsmyndigheten, via universitetets strålskyddsexpert, underättas om orsaken till det inträffade:
  Effektiv dos > 6 mSv
  Ekvivalent dos till ögats lins > 45 mSv
  Ekvivalent dos till huden > 150 mSv
  En beskrivning av arbetet och faktorer i arbetet som kan ha bidragit till stråldosen skall sammanställas, jämte vidtagna åtgärder och förslag till planerade åtgärder för undvikande eller förebyggande av en upprepning av det inträffade. Beskrivningen (rapportunderlaget) skall lämnas till universitetets strålskyddsexpert för handläggning.
 • Arbete med strålkällor i “HOTLAB” skall ej pågå då städ- eller servicepersonal utför arbete i lokalen, se anslag om detta på dörr i HOTLAB.
 • Den som producerar radioaktivt avfall i “HOTLAB” skall också svara för och tillse att avfallet märks upp och omhändertas enligt anvisning.

Om olyckan ändå är framme

 • Sanering av kontaminerad person
 • Sanering av spill
 • Rådgivning

Sanering av kontaminerad person
Avlägsna kontaminerade kläder snarast. Lägg kontaminerade persedlar i en plastsäck eller motsvarande för avklingning eller i riskavfallskartong för slutligt omhändertagande och destruktion.

Om kontamination i ögon kan misstänkas skall ögonen snaras spolas med riktiga mängder vatten och personen skall sedan föras med ambulans till sjukhusets akutmottagning eller anvisad ögonavdelning, för spolning av ögonen under överinseende av vårdpersonal. Telefon 112 eller 018 – 611 51 31.

Tvätta kontaminerade hudytor med tvål och ljummet vatten ett par gånger och avsök sedan med lämplig strålningsmonitor. Skrubba ej huden. Om kontamineringen uppskattas överstiga 4 Bq per kvadratcentimeter av bestrålande radionuklider över en yta av100 kvadratcentimeter bör dekontamineringsförsöken fortsätta om det kan ske utan att huden skadas.
En del kontamination som ej kan avlägsnas kan kvarstå utan risk.

Kontaminerat hår sköljs med tvål och vatten och med huvudet bakåtlutat eller i sådan position att sköljvatten ej rinner över ansiktet och in i ögon, näsa, mun eller öron.

Samtliga fall av personkontaminering där kontaminering inte enkelt kunnat avlägsnats skall rapporteras direkt till prefekt eller strålskyddskemist.
Alla fall av personkontaminering skal journalföras och en redogörelse över händelseförloppet skall bifogas journalen för utvärdering.

Sanering av spill
1) Varna personer i området om inträffat missöde/spill.
2) Begränsa onödiga rörelser i området runt spillet.
3) Rapportera spillet till strålskyddsingenjör/motsvarande.
4) Ta hand om kontaminerad person först, se kontaminerad person.
5) Sanera spillet enligt anvisning från strålskyddsingenjör/motsvarande.

Information
Om ett kolli blivit skadat, finns det risk för förhöjda strålnivåer och risk för att radioaktivt ämne kan läcka ut. Tag därför aldrig direkt med händerna i ett sådant kolli, om det måste flyttas. Långt avstånd till det radioaktiva ämnet ger det bästa skyddet.
Om det kan misstänkas att radioaktivt ämne läckt ut, skall alltid en strålskyddskunnig person med tillgång till lämpliga mätinstrument undersöka kollit, innan det får vidröras.

Rådgivning
Rådgivning vid olyckor skall i första hand sökas från arbetsledning, strålskyddsingenjör, strålskyddskunnig person.Närhelst en olycka eller incident med strålning inträffat ska din lokalaarbetsledning kontaktas snarast. Så snart ovan angivna åtgärder påbörjats eller vidtagits, ska även följande personer kontaktas så snart som möjligt:

Strålskyddskemist, Sviatlana Yahorava                    (0704-25 04 23)
Föreståndaren, Leif Kirsebom                                 (471 40 68; 0704-25 0393)
Universitets strålskyddsexpert, Aaro Ravila               (471 14 97)

Vid akutläge eller allvarlig händelse med strålning, då du snabbt vill komma i kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten, kan du ringa 08-454 24 66.
Numret går till SOS Alarm som kopplar samtalet vidare till myndighetens Tjänsteman i Beredskap, TiB. TiB är en strålskyddsexpert som kan ge råd att fatta beslut om åtgärder vid händelser med risk för strålskador.
SOS Alarm larmar då TiB och det kan ta cirka 10 minuter tills en kontakt är etablerad.
Strålsäkerhetsmyndigheten har beredskap alla dagar, dygnet runt.

 

Akutvagn

En akutvagn för sanering av spill av radioaktiva ämnen skall finnas lätt tillgänglig inom BMC. Akutvagnen är utrustad med material personlig skyddsutrustning, saneringsmaterial och riskavfallskartong för avfallet som uppkommer i saneringsarbetet.

Akutvagnen finns uppställd i följande lokal: C6:023b.

På akutvagnen finns en handlingsplan för omhändertagande av kontaminerad person och en handlingsplan för att omhänderta ett spill av radioaktivt ämne.

Akutvagnen skall efter användande återställas så att den är klar för direkt användning i akuta situationer. Se instruktionerna nedan. Vid vagnens uppställningsplats finns anslaget en inventarielista över tillgänglig saneringsutrustning och som kan tas med vid uttryckning för sanering. De saker du inte finner på vagnen finns i skåpet/hyllan intill vagnen.

Innan du kör iväg med akutvagnen: Skriv ditt namn på listan på väggen bredvid vagnen.
Återställande av akutvagn till klarställt skick

Användaren av akutvagnen skall se till att följande åtgärder vidtas i samband med återställningen av akutvagnen till klarställt skick:

Avfallskärlet (riskavfallskartongen) för farligt avfall skall omhändertas på anvisat sätt för riskavfallet ifråga. Förbrukade riskavfallskartonger skall ersättas varav en riskavfallskartong ställs i ordning för direkt användning.

Akutvagnen, inklusive dess hjul, och all till vagnen hörande utrustning, skall avsökas med avseende på kontamination avseende radioaktiva ämnen. Påträffad kontamination skall avlägsnas och omhändertas på anvisat sätt för avfallet.

Förbrukade saneringmaterial (skurtrasor, rengöringsmedel, absorptionsmedel, pappershanddukar, ingredienser för dekontaminationsvätska) skall ersättas. Använd inventarielistan för att se vad som behöver fyllas på.

Förbrukad personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, skyddsglasögon, skoskydd, skyddskläder) skall ersättas. Glasögon och andningskyddmask skall rengöras. Använd inventarielistan för att se vad som behöver fyllas på.

Tillse att Handlingsplanen för omhändertagande av kontaminerad person finns omedelbart synlig och tillgänglig på vagnen, liksom Handlingsplanen för omhändertagande av spill av radioaktivt ämne.

Ställ upp återställd vagn på anvisad plats.

Anmäl snarast eventuella fel på vagnen eller tillhörande utrustning som du själv inte kan avhjälpa till BMCs strålskyddskemist eller motsvarande.


Contact

Sviatlana Yahorava
Uppsala Biomedicinska Centrum
Box 570
751 23 Uppsala
Roomnumber: B7:128b
Telephone: 070-425 0423
Fax: 018-55 17 59 
E-mail: sviatlana.yahorava@bmc.uu.se

Checklist and rules for placing biological waste in the Freezer C8:003b.

(Swe/Eng - pdf)

1. N.B! Only biological waste, absorbents and polyethylene plastic are permitted in the waste boxes. The incineration plant does not accept other materials.
Please include absorbents to avoid leakage!

2. Control that the waste boxes is folded in a correct way!
If a bottom flap (#1) is not folded down, a plastic bag can be seen down in a slit. (A flap #2 should not be folded down!) Check that every waste box is correctly sealed.

3. Control that the waste boxes is labeled in a correct way!
3a) Waste boxes containing biological waste, not infectious and not radioactive, should have the check boxes correctly filled in etc.
N.B! For further instructions see BMC homepage(swe).

3b) Waste boxes containing infectious biological waste without radioactivity should have the check boxes correctly filled in and the label for biohazard etc.
N.B! For further instructions see BMC homepage(swe).

3c) Waste boxes containing biological waste with the dose rate on the surface 
≤ 5 μGy/h and the activity ≤ 1 ALImin should be labeled “RADIOAKTIVT AVFALL”. In addition, a preprinted label should have the square for biological waste marked. The first-mentioned label should show the nuclide, activity, surface dose rate, department and contact person with phone number. A permitted simplification is to make a circle around the limiting values concerning activity and dose rate instead of writing numbers. If the box contains infectious waste there must be a warning sign for this.

3d) Waste boxes containing biological waste with the dose rate on the surface 
> 5 μGy/h and/or the activity > 1 ALImin should be marked and labeled as follow: the label “RADIOAKTIVT AVFALL” and the check boxes marked for biological waste. The first label should show the nuclide, department and contact person with phone number. On a top of the box one should give the activity, surface dose rate and the date of deposit. On a preprinted label side one should mark the month and year when the waste will be ready to leave BMC. In addition, a number in consecutive order should be fetched from the log book outside the freezer. This number should also be written on the preprinted label side. Register the carton in the log book.  If any infectious waste is present there must be a warning sign for this.

4. Place the box correctly!
4a) Waste boxes labeled according to 3a) should be placed to the right in the freezer room in trolleys under the sign “Småbiologiskt avfall (ej radioaktivt och ej smittförande), Small part biological waste (not radioactive and not infectious)”. Start with the trolley close to the entrance. A trolley will hold 12 boxes.

4b) Waste boxes labeled according to 3b) should be placed to the right in the freezer room in the trolley in the back of the room under the sign “Smittförande biologiskt avfall (ej radioaktivt), Infectious biological waste (not radioactive)”.

4c) Waste boxes labeled according to 3c) should be placed to the left in the freezer room in trolleys under the sign “Radioktivt biologiskt avfall. (Radioactive biological waste.) Aktivitet (Activity) ≤ 1 ALImin och ytdosrat (and surface dose rate) ≤ 5 μGy/h”. Start with the trolley close to the entrance.
If a waste box contains infectious waste it should be placed in the trolley under the sign “Radioktivt smittförande biologiskt avfall. (Radioactive infectious biological waste.) Aktivitet (Activity) ≤ 1 ALImin och (and) ytdosrat (surface dose rate) ≤ 5 μGy/h”.
N.B! 12 waste boxes can be placed in each trolley!

4d) Waste boxes labeled according to 3d) should be placed to the left in the freezer room in two metal cupboards under the sign “Radioktivt avklingande biologiskt avfall. (Biological waste, in radioactive decay.) Aktivitet (Activity) > 1 ALImin och ytdosrat (and surface dose rate) > 5 μGy/h”. Place the waste boxes with side marked with the consecutive number faces the observer.
N.B! 12 waste boxes can be placed in each metal box!

SSMFS 2010:2 Radiation Safety regulations on radioactive waste and emissions from activities with unsealed sources.

N.B! Only in Swedish here(pdf).